CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI CUỐI KHÓA UASCHOOLS: Vui chơi tại Thị Trấn Tuyết (Ngày 06/1/2018)

_MG_4123

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI CUỐI KHÓA UASCHOOLS: Vui chơi tại Thị Trấn Tuyết (Ngày 06/1/2018)